Home Buyer Seminar

Rosey Luc, a Mortgage Development Manager from VanCity, will talk about mortgages, how to apply, first time home buyers program/incentive and more.

Cô Rosey Luc, từ ngân hàng Vancity, sẽ nói về Thế chấp, Vay tiền mua nhà, Cách xin vay, Chương trình ưu đãi người mua nhà lần đầu, v.v...

Where:LMNHS - 3981 Main Street
When: Saturday November 16
Time: 11:00 AM - 1:00 PM
Cost: Free
Xin ghi tên trước vơí Kim Đặng 604.761.7438
For more information call Kim Dang: 604.761.7438