Tax Benefits and Credits Seminar

Staff from Canada Revenue Agency, will talk about Tax benefits and credits, Child tax, Disability benefits, Family benefits, student income tax. How to protect yourself from scam-fraud.

Nhân viên của sở thuế, sẽ nói về những lợi ích và tín dụng của thuế, tiền sữa của trẻ em, quyền lợi của người khuyết tật, tiền hưu và tiền già, thuế thu nhập của sinh viên và làm sao để không bị kẻ xấu lừa tiền.

Where:LMNHS - 3981 Main Street
When: Saturday December 7
Time: 1:00 PM - 3:00 PM
Cost: Free Miễn Phí
Xin ghi tên trước vơí Kim Đặng 604.761.7438
For more information call Kim Dang: 604.761.7438